DOPRAVA ZADARMO nad 80 €.

VZORKY ZADARMO ku každej objednávke.

PRODUKT ZADARMO nad 80 €.

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.
MOJE VÝHODY
  • Poštovné zdarma přepravcem
    (chybí ještě 2000,00 €)
  • Vzorky zadarmo
  • Tovar zadarmo
    (chybí ještě 80,00 €)
  • Vzorky zadarmo vyberiete na konci objednávky.
    Produkt zadarmo vyberiete na konci objednávky.
Filtre
Hľadanie
Zavrieť

Reklamačný poriadok

FOR LIFE & MADAGA sa snaží svojim zákazníkom vychádzať maximálně v ústrety. Predovšetkým nám ide o obojstrannú spokojnosť a dôveru.
Aj keď sa reklamácie a obchodné vzťahy riadia našimi Obchodnými podmienkami a zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (NOZ), dovoľujeme si vám v skratke zhrnúť spôsob ľahkého vybavenia prípadnej reklamácie.


1. Ako postupovať pri reklamácii (nároky z vád tovaru)

2. Reklamácie v prípade rozporu tovaru s faktúrou

Podrobnosti viď naše Obchodné podmienky.


1. AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII? (nároky z vád tovaru)

1.1 INFORMUJTE NÁS O REKLAMÁCII (e-mailom alebo písomne)
Kupujúci je oprávnený reklamovať skryté vady jakosti výrobku po dobu záručnej doby vyznačenej na obale.
V tomto prípade sa kupujúci obráti na spoločnosť FOR LIFE spol. s r.o.
Kupujúci je ďalej oprávnený reklamovať vady jakosti zjavné do 30 dní od prevzatia tovaru. Podmienkou uplatnenia reklamácie je používanie výrobku podľa návodu a aspoň polovičný obsah výrobku. Nároky kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vybavenia reklamácie) sa riadi príslušnými ustanoveniami NOZ.

1.2 TOVAR ZAŠLITE SPÄŤ NA ADRESU SPOLOČNOSTI
a) Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavky na spôsob vybavenia reklamácie.

b) Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota pre vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do určeného servisného miesta. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

c) Predávajúci je povinný do troch pracovných dní rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie (laboratórne testy). Informácie o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote zdelí. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jeho uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodli na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

d) Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dojde k výmene tovaru alebo jeho častí, na ktorú je poskytnutá záruka, beží záručná doba na vymenený tovar alebo vymenenú časť znovu. Predávajúci sa zaväzuje kupujúceho informovať podľa jeho požiadavok e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.
e) Pri oprávnenej reklamácii má kupujúci nárok na náhradu nákladov spojených s reklamáciou v nutnej výške.
Pri reklamácii neoprávnenej má na to isté nárok predávajúci.


POZN.: výrobky spoločnosti For Life obsahujú prírodné extrakty a účinné látky v optimálnom pomere. Najmä prírodné extrakty sú charakteristické svojim sfarbením a zložením. Z tohto dôvodu môže dojsť k miernym farebným odchýlkam jednotlivých šaržií výrobkov. Ak výrobok po dobu jeho trvanlivosti mierne zmení farbu alebo ak vznikne na dne výrobku sediment extraktu, nejde o vadu výrobku.2. REKLAMÁCIE V PRÍPADE ROZPORU TOVARU S FAKTÚROU

Kupujúci má právo na výmenu tovaru, ku ktorému došlo z dôvodu pochybenia predávajúceho – tovar nezodpovedá objednávke alebo tovar nebol dodaný v zodpovedajúcom stave.
V takomto prípade kupujúci zašle na vlastné náklady tovar späť predávajúcemu, ktorý mu bezodkladne zašle nový tovar a uhradí kupujúcemu účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

Zoznam želaní
Porovnanie produktov