Filtre
Hľadanie
Zavrieť

Obchodné podmienkyPREDÁVAJÚCI:

FOR LIFE spol. s r.o.,
Moravanská 191/85,
619 00 Brno
Česká republika
IČO: 49977580, DIČ: CZ49977580
Registrovaný u krajského obchodného súdu v Brne , oddiel C , vložka 14156.

tel.: + 420 545 245 048 - 49, + 420 736 142 376
e-mail: forlife@forlifemadaga.com
web: www.forlifemadaga.com

 


I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovaním na internetovej adrese www.forlifemadaga.com (ďalej tiež len „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Obchodné podmienky v rámci e-shopu každému prístupné. TOVAR OBJEDNANÝ V TOMTO E-SHOPE JE MOŽNÉ ZASLAŤ LEN NA ADRESU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE! Pre dodanie do iného štátu využite nákup pre danú krajinu - viď.vlajka na úvodnej strane!

2. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v platnom znení (ďalej len „NOZ“).

3. Podľa § 419 občianskeho zákonníka spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania, uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná (každý taký človek ďalej len „spotrebiteľ“).

4. Podľa § 420 Občianskeho zákonníka-každý, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom, so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, je považovaný, so zreteľom na tieto činnosti, za podnikateľa. Na účely ochrany spotrebiteľov a na účely § 1963 sa za podnikateľa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.


II. Kúpna zmluva

1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je definovaný príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (§ 1810 a násl., § 2085 až 2127 a § 2158 a násl.) a kúpnou zmluvou, ktorej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky.

2. Tovar umiestnený na stránkach e-shopu je vždy skladom, ibaže je pri tovare uvedené textové upozornenie. Objednávku robí kupujúci zaslaním v rámci e-shopu riadne vyplnenej objednávky vrátane vyslovenia súhlasu s týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci automaticky potvrdí na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke, že objednávka mu bola doručená s uvedením súhrnu objednávky vrátane cien.  Kúpna zmluva vzniká doručením objednávky kupujúcemu. Kúpnu zmluvu tvorí obsah objednávky v spojení s týmito obchodnými podmienkami. Pokiaľ je tovar v e-shope dostupný "na otázku“, nemožno uzavrieť kúpnu zmluvu bez predchádzajúceho potvrdenia dostupnosti tovaru.

3. Predpokladom uzatvorenia kúpnej zmluvy je dohodnutie všetkých jej náležitostí stanovených NOZ.

4. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok odovzdať tovar kupujúcemu a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, kupujúcemu vzniká záväzok tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

5. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne zoznámil. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzavretím kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nimi v plnom znení zoznámiť.


III. Špecifikácia tovaru a cena tovaru

1. Označenie tovaru a popis jeho hlavných vlastností je u každého tovaru uvedený priamo v e-shope.

2. Cena tovaru je u každého tovaru uvedená priamo v e-shope. Táto cena je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov. Za podmienok stanovených v týchto obchodných podmienkach bude predávajúci účtovať kupujúcemu, nad rámec ceny tovaru, náklady na dodanie tovaru kupujúcemu.

3. Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že suma takejto kúpnej ceny bude zodpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného v e-shope v dobe odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci je oprávnený cenu tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv.


IV. Platobné podmienky

1. Spôsob úhrady kúpnej ceny bude dohodnutý v kúpnej zmluve, a to v nádväznosti na voľbu kupujúceho vykonanou v jeho objednávke, keď kupujúci má možnosť voľby z týchto variantov:

a) Dobierkou pri dodaní tovaru – kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti (prípadne platobnou kartou) pri prevzatí zásielky, a to k rukám prepravcu povereného dodaním tovaru; úhrada kúpnej ceny je podmienkou predania tovaru.

b) V hotovosti, prípadne platobnou kartou pri osobnom odbere (na pobočke v Brne).

c) On-line platobnou kartou - kúpna cena bude uhradená kupujúcim bezhotovostnou platbou prostredníctvom platobnej brány.

e) Rýchly bankový prevod- kúpna cena je uhradená bezhotovostnou platbou prostredníctvom elektronického bankovníctva zvolenej banky.


V. Dodacie podmienky

1. Tovar bude kupujúcemu dodaný na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke, a to prostredníctvom prepravcu, ktorého kupujúci vyberie v rámci svojej objednávky: Kuriérska služba PPL/DHL.

2. Tovar bude kupujúcemu odoslaný najneskôr do 2 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a predajný doklad. V prípade viacpoložkovej objednávky môžu byť jednotlivé položky expedované v niekoľkých zásielkách s tým, že poštovné nebude navyšované.

3. Náklady na dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky sú nezávislé na počte objednaných kusov (položiek) a spôsobe odberu.

Objednávka v hodnote od 0 € do 60 €   ..................................... poštovné a balné 4 €

Objednávka nad 60,1 €  .......................................................... poštovné a balné ZADARMO

V prípade nevyzdvihnutia zásielky kupujúcim a jej vrátenie predávajúcemu si predávajúci vyhradzuje právo navýšiť konečnú cenu objednávky o ďalšie poštovné pri opätovnom zaslaní tovaru.

Uvedené náklady sú platné pre dodanie v rámci SR. Dodanie do zahraničia sa riadi aktuálnymi tarifami PPL/DHL a ich vyčíslenie zašleme spolu s potvrdením objednávky.

Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému prepravcovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.

4. Predávajúci tovar pred jeho dodaním na svoje náklady zabalí a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve, prípadne spôsobom obvyklým, zodpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a užívania.

5. Ak to vyžaduje povaha tovaru alebo určuje takúto povinnosť výslovne príslušná kogentná právna norma, je predávajúci povinný ako súčasť dodávky dodať kupujúcemu takú dokumentáciu a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.


VI. Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody

1. Je kupujúci spotrebiteľom, vlastnícke právo k tovaru, ako aj nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od vybraného prepravcu.

2. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, odovzdá predávajúci tovar kupujúcemu odovzdaním vybranému prepravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči vybranému prepravcovi. Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare odovzdaním veci vybranému prepravcovi na prepravu do miesta určenia uvedenom v objednávke.


VII. Nároky z vád tovaru

1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ako je uvedené v kúpnej zmluve.
Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní predávajúci v akosti a vyhotovení vhodných pre účel zrejmý z kúpnej zmluvy; inak pre účel obvyklý.

2. Nároky kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vybavenia reklamácie) sa riadi príslušnými ustanoveniami NOZ.

3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

4. Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do určeného servisného miesta. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

5. Predávajúci je povinný do troch pracovných dní rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie (prípadne laboratórne testy). Informáciu o potrebe odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, nejneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodli na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

6. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si veci vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, na ktorú je poskytnutá záruka, plynie záručná doba na vymenený tovar alebo vymenenú časť znova. Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o ňom kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e‑mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

7. U oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu nákladov spojených s reklamáciou v nutnej výške. U reklamácie neoprávnenej má na to isté nárok predávajúci.


VIII. Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy

1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú výhradne na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

2. Spotrebiteľ má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa prevzatia tovaru, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie niekoľkých druhov (položiek) tovaru, plynie lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od kúpnej zmluvy odstupuje.

3. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho obdržal. Náklady na vrátenie predmetného tovaru predávajúcemu nesie v takom prípade spotrebiteľ.

4. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru v nevyhnutnej minimálnej výške, rovnakým spôsobom, ktorým ich od neho prijal. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

5. Tovar je potrebné vrátiť predávajúcemu (nie na dobierku) v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie javiť známky otvorenia, pouziti či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty predmetného tovaru. Ak je vrátený tovar poškodený porušením, povinnosťou kupujúceho je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu škody a započítať ho na vrátenú čiastku.

6. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

7. V súlade s príslušným ustanovením NOZ oznamuje predávajúci spotrebiteľovi, že spotrebiteľ je oprávnený (nie však povinný) využiť pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle tohto článku obchodných podmienok, ktorý je dostupný nižšie, vrátane vzorového poučenia o práve odstúpiť od zmluvy podľa nar. vl. č. 363/2013 Z.z.

8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý z obalu vyňala z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.


IX. Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov (uvedených v kúpnej zmluve) v databáze zákazníkov predávajúceho po naplnení kúpnej zmluvy (za účelom marketingu, ďalšieho tovaru, prípadne ďalšej obchodnej spolupráce či ďalších zmluvných vzťahov), a to až do doby, než písomne doručí predávajúcemu svoj nesúhlas s takýmto spracovaním.

2. Predávajúci informácie o kupujúcich uchováva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných, v znení neskorších predpisov. Osobné údaje kupujúcich sú zabezpečené proti zneužitiu. Tieto údaje predávajúci neodovzdá žiadnej tretej osobe, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti oznámenia takej informácie, a s výnimkou prepravcov a poštových doručovateľov poverených predávajúcim dodaním tovaru; týmto budú oznámené len také údaje, ktoré sú nevyhnutné pre doručenie tovaru.

3. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možno na základe písomnej žiadosti, kupujúceho doručené predávajúcemu, odstrániť z databázy.


X. Kontaktné údaje predávajúceho

Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v záhlaví týchto VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK.


XI. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov

1. V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1) písmeno j) NOZ oznamuje predávajúci, že s mimosúdnou sťažnosťou sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

2.V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom ku vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy,ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou,môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online,ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


XII. Záverečné ustanovenia

1. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom, slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.

2. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú však platné obchodné podmienky v znení, v ktorom sú zverejnené v e-shope v okamih odoslania objednávky.

3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2014.

4. Prílohu týchto obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

A) POUČENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

 1. Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.
Nemôžete odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vyňal (/a) a z  hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od dňa nasledujúceho po dni, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar.

1.3 Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať

FOR LIFE spol. s r.o., Moravanská 191/85, 619 00 Brno, Česká republika, tel.: + 420 545 245 048 - 49, + 420 736 142 376

formou jednostranného právneho jednania (napríklad dopisom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový  formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinnosťou.
FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - K STIAUHNUTIU TU.

Ak využijete túto možnosť, obratom Vám zašleme potvrdenie o prijatí tohto oznámenia o odstúpení od zmluvy.

1.4 Aby bola dodržená lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy   pred uplynutím príslušnej lehoty (§ 1818 NOZ).

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najnesôr do 14 dní odo dňa, kedy   nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane  nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaného).
Pre vrátenie platieb použijeme taký istý platobný prostriedok, ktorý ste použil(a) pre prevedenie začiatočnej transakcie, ak ste výslovne neurčil(a) inak. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar odoslal(a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2
a) Prevzatie tovaru
Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlete spät alebo ho odovzdajte na adrese

FOR LIFE spol. s r.o., Moravanská 191/85,
619 00 Brno, Česká republika, tel.: + 420 545 245 048 - 49, + 420 736 142 376
e-mail: forlife@forlifemadaga.com
 
Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.

b) Náklady spojené s vrátením tovaru
Náklady spojené s vrátením tovaru ponesie kupujúcí.

c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru
Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než  ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

 

B) VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - K STIAUHNUTIU TU.
Vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy.

VZOR FORMULÁRA:


Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát: FOR LIFE spol. s r.o., Moravanská 191/85, 619 00 Brno, Česká republika
IČO: 49977580, DIČ: CZ49977580
Registrován u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14156

tel.: + 420 545 245 048 - 49, + 420 736 142 376
e-mail: forlife@forlifemadaga.com

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy pri nákupu tohto tovaru:


  - Dátum (dátum objednania /dátum obdržania)
  - Meno a priezvisko spotrebiteľa
  - Adresa, telefón, e-mail spotrebiteľa
  - Podpis spotrebiteľa (ak je formulár zasielaný v listinnej podobe)
  - Dátum 

 

(*) Nehodiace sa zaškrtnite alebo údaje doplňte.

/seznamapi/postdata
Zoznam želaní
Porovnanie produktov