Filtre
Hľadanie
Zavrieť

Jednoduchá reklamáciaVážení zákazníci,
spoločnosť FOR LIFE & MADAGA sa snaží svojim zákazníkom vychádzať max. v ústrety.
Predovšetkým nám ide o obojstrannú spokojnosť a dôveru.

I keď sa reklamácie a obchodné vzťahy riadia nariadením nového Obchodného zákoníka 2014, dovoľujeme si Vám v skratke zhrnúť spôsob ľahkého vybavenia prípadnej reklamácie.

1. Ako postupovať pri reklamácii (nároky z vád tovaru)
2. Reklamácie v prípade rozporu tovaru s faktúrou
3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


Krátené (ďalej len „obchodné podmienky")


1. AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII? (nároky z vád tovaru)


1.1 INFORMUJTE NÁS O REKLAMÁCII (e-mailom alebo písomne)

Kupujúci je oprávnený (nad rámec NOZ 2014) reklamovať skryté vady jakosti výrobku po dobu záručnej doby vyznačenej na obale. V tomto prípade sa kupujúci obráti na spoločnosť For Life spol. s r.o.
Kupujúci je ďalej oprávnený reklamovať vady jakosti zjavné do 30 dní od prevzatia tovaru (podmienkou uplatnenia reklamácie je používanie výrobku podľa návodu - v prípade existencie vzorky jeho vyskúšanie) a aspoň polovičný obsah výrobku. Nároky kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vybavenia reklamácie) sa riadi príslušnými ustanoveniami NOZ.


1.2 TOVAR ZAŠLITE SPÄŤ NA ADRESU SPOLOČNOSTI

a) Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavky na spôsob vybavenia reklamácie.

b) Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota pre vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do určeného servisného miesta. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

c) Predávajúci je povinný do troch pracovných dní rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie (laboratórne testy). Informácie o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote zdelí. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jeho uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodli na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

d) Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dojde k výmene tovaru alebo jeho častí, na ktorú je poskytnutá záruka, beží záručná doba na vymenený tovar alebo vymenenú časť znovu. Predávajúci sa zaväzuje kupujúceho informovať podľa jeho požiadavok e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.
e) Pri oprávnenej reklamácii má kupujúci nárok na náhradu nákladov spojených s reklamáciou v nutnej výške.
Pri reklamácii neoprávnenej má na to isté nárok predávajúci.


POZN.: výrobky spoločnosti For Life obsahujú prírodné extrakty a účinné látky v optimálnom pomere. Najmä prírodné extrakty sú charakteristické svojim sfarbením a zložením. Z tohto dôvodu môže dojsť k miernym farebným odchýlkam jednotlivých šaržií výrobkov. Ak výrobok po dobu jeho trvanlivosti mierne zmení farbu alebo ak vznikne na dne výrobku sediment extraktu, nejde o vadu výrobku.


2. REKLAMÁCIE V PRÍPADE ROZPORU TOVARU S FAKTÚROU

Kupujúci má právo na výmenu tovaru, ku ktorému došlo z dôvodu pochybenia predávajúceho – tovar nezodpovedá objednávke alebo tovar nebol dodaný v zodpovedajúcom stave.
V takomto prípade kupujúci zašle na vlastné náklady tovar späť predávajúcemu, ktorý mu bezodkladne zašle nový tovar a uhradí kupujúcemu účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

3. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


POUČENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

1. Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu. Nemôžete odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vyňal (/a) a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezmete tovar.

1.3 Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať

FOR LIFE spol. s r.o., Moravanská 191/85,
619 00 Brno, Česká republika, tel.: + 420 545 245 048 - 49, + 420 736 142 376,
+ 421 918 374 026
e-mail: forlife@forlifemadaga.com
formou jednostranného právneho jednania (napríklad dopisom zaslaným prostredníctvom prevádzovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou. FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - K STIAUHNUTIU TU.  Ak využijete túto možnosť, obratom Vám zašleme potvrdenie o prijatí tohto oznámenia o odstúpení od zmluvy.

1.4 Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty (§ 1818 NOZ).


2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než nejlacnejší spôsob
štandardného dodania nami ponúknutého).
Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostiedok, ktorý ste použil(a) pre prevedenie začiatočnej transakcie, ak ste výslovne neurčil(a) inak. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady.
Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar odoslal(a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2
a) Prevzatie tovaru
Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite späť alebo ho odovzdajte na adrese
FOR LIFE spol. s r.o., Moravanská 191/85, 619 00 Brno, Česká republika
tel.: + 420 545 245 048 - 49, + 420 736 142 376
e-mail: forlife@forlifemadaga.com
Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.

b) Náklady spojené s vrátením tovaru
Náklady spojené s vrátením tovaru ponesie kupujúci.

c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru
Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.


3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov

1. V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1) písmeno j) NOZ oznamuje predávajúci, že s mimosúdnou sťažnosťou sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

2.V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom ku vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy,ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou,môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online,ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - K STIAHNUTIU TU.
VZOR FORMULÁRA (vyplňte formulár iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

  Oznámenie o odstúpení od zmluvy

  Adresát: FOR LIFE spol. s r.o., Moravanská 191/85, 619 00 Brno, Česká republika
  IČO: 49977580, DIČ: CZ49977580
  Tel. + zázn.: + 420 545 245 048-9, + 420 545 245 044
  e-mail: forlife@forlifemadaga.com

  Oznamujem
, že týmto odstupujem od zmluvy pri nákupu tohto tovaru:

- Dátum (dátum objednania /dátum obdržania)
- Meno a priezvisko spotrebiteľa
- Adresa, telefón, e-mail spotrebiteľa
- Podpis spotrebiteľa (ak je formulár zasielaný v listinnej podobe)
- Dátum

(*) Nehodiace sa zaškrtnite alebo údaje doplňte.

KONTAKT:

FOR LIFE spol. s r.o.
Moravanská 191/85, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: + 420 545 245 048 - 49, + 420 736 142 376, + 421 918 374 026
e-mail: forlife@forlifemadaga.com


Prevádzková doba


PO - PIA  8:00 - 16:00 hod.

/seznamapi/postdata
Zoznam želaní
Porovnanie produktov