DOPRAVA ZDARMA nad 2000,- Kč.

VZORKY ZDARMA ke každé objednávce.

PRODUKT ZDARMA nad 2000,- Kč.

Váš nákupní košík je prázdný.
Moje výhody
  • Poštovné zdarma
    chybí ještě 2200,00 €
  • Vzorky zdarma
  • Produkt zdarma
    chybí ještě 90,00 €
  • Vzorky zdarma lze zvolit na konci objednávky.
    Produkt zdarma lze zvolit na konci objednávky.
Filtry
Výsledek hledání pro výraz
Zavřít

Snadná reklamace


Vážení zákazníci,
společnost FOR LIFE & MADAGA se snaží svým zákazníkům vycházet max. vstříc.
Především nám jde o oboustrannou spokojenost a důvěru.
I když se reklamace a obchodní vztahy řídí nařízením nového Obchodního zákoníku 2014, dovolujeme si Vám ve zkratce shrnout způsob snadného vyřízení případné reklamace.

1. Jak postupovat při reklamaci (nároky z vad zboží)
2. Reklamace v případě rozporu zboží s fakturou
3. Odstoupení od kupní smlouvy


Kráceno (dále jen „obchodní podmínky")1. JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI? (nároky z vad zboží)

1.1 INFORMUJTE NÁS O REKLAMACI (e-mailem nebo písemně)
Kupující je oprávněn (nad rámec NOZ 2014) reklamovat skryté vady jakosti výrobku po dobu záruční doby vyznačené na obalu. V tomto případě se kupující obrátí se na společnost
For Life spol. s r. o.
Kupující je dále oprávněn reklamovat vady jakosti zjevné do 30 dnů od převzetí zboží (podmínkou uplatnění reklamace je používání výrobku dle návodu – v případě existence vzorku jeho vyzkoušení) a alespoň poloviční obsah výrobku.
Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

POZN.: výrobky společnosti For Life obsahují přírodní extrakty a účinné látky v optimálním poměru. Zejména přírodní extrakty jsou charakteristické svým zbarvením a složením. Z toho důvodu může dojít k mírným barevným odchylkám jednotlivých šarží výrobků. Pokud výrobek po dobu jeho trvanlivosti mírně změní barvu nebo vznikne-li na dně výrobku sediment extraktu, nejedná se o vadu výrobku!


1.2 ZBOŽÍ ZAŠLETE ZPĚT NA ADRESU SPOLEČNOSTI
(zboží lze také předat k reklamaci na prodejně v Brně)
a) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

b) Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do určeného servisního místa. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

c) Prodávající je povinen do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení (laboratorní testy). Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

d) Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, na kterou je poskytnuta záruka, běží záruční doba na vyměněné zboží nebo vyměněnou část znovu. Prodávající se zavazuje kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

e) U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.
U reklamace neoprávněné má na totéž nárok prodávající.2. REKLAMACE V PŘÍPADĚ ROZPORU ZBOŽÍ S FAKTUROU

Kupující má právo na výměnu zboží, ke kterému došlo z důvodu pochybení prodávajícího – zboží neodpovídá objednávce nebo zboží nebylo dodáno v odpovídajícím stavu.
V takovém případě kupující zašle na vlastní náklady zboží zpět prodávajícímu, který mu neprodleně zašle nové zboží a uhradí kupujícímu účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu.3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Právo odstoupit od kupní smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Nemůžete odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňal (/a) a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat

FOR LIFE spol. s r.o., Moravanská 191/85, 619 00 Brno, Česká republika, tel.:
 + 420 545 245 048 - 49,
+ 420 736 142 376, e-mail: forlife@forlifemadaga.com

formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. VZOROVÝ FORMULÁŘ KE STAŽĚNÍ ZDE.
Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (§ 1818 NOZ).


2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.
V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2
a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese

FOR LIFE spol. s r.o., Moravanská 191/85,
619 00 Brno,
Česká republika,
tel.: + 420 545 245 048 - 49, + 420 736 142 376,
e-mail: forlife@forlifemadaga.com

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží
Náklady spojené s vrácením zboží ponese kupující.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů

1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) NOZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy KE STAŽENÍ ZDE. 
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


VZOR FORMULÁŘE:

Oznámení o odstoupení od smlouvy
 Adresát : FOR LIFE spol. s r.o., Moravanská 191/85, 619 00 Brno, Česká republika
 IČO: 49977580, DIČ: CZ49977580
 Tel. + zázn.: + 420 545 245 048-9, + 420 545 245 044
 e-mail: forlife@forlifemadaga.com

 Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

- Datum (datum objednání /datum obdržení)
  - Jméno a příjmení spotřebitele
  - Adresa, telefon, e-mail spotřebitele
  - Podpis spotřebitele (je-li formulář zasílán v listinné podobě)
  - Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.KONTAKT: 

FOR LIFE spol. s r.o.
Moravanská 191/85, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: + 420 545 245 048 - 49, + 420 736 142 376
e-mail: forlife@forlifemadaga.com


Provozní doba

PO - PÁ  8:00 - 16:00 hod.

/seznamapi/postdata
Oblíbené položky
Porovnání produktů