DOPRAVA ZDARMA nad 2200,- Kč.

VZORKY ZDARMA ke každé objednávce.

PRODUKT ZDARMA nad 2200,- Kč.

Váš nákupní košík je prázdný.
Moje výhody
  • Poštovné zdarma
    chybí ještě €2200,00
  • Vzorky zdarma
  • Produkt zdarma
    chybí ještě €90,00
  • Vzorky zdarma lze zvolit na konci objednávky.
    Produkt zdarma lze zvolit na konci objednávky.
Filtry
Výsledek hledání pro výraz
Zavřít

Obchodní podmínky

B2C

PRODÁVAJÍCÍ:

FOR LIFE spol. s r.o.,
Moravanská 191/85,
619 00 Brno
Česká republika
IČO: 49977580, DIČ: CZ49977580
Registrován u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 14156.

tel.: + 420 545 245 048 - 49, + 420 736 142 376
e-mail: forlife@forlifemadaga.com
web: www.forlifemadaga.com

 

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.forlifemadaga.com (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné. ZBOŽÍ OBJEDNANÉ V TOMTO E-SHOPU LZE ZASLAT JEN NA ADRESU V ČESKÉ REPUBLICE! Pro dodání do jiného státu využijte nákup pro danou zemi – viz. vlaječka na úvodní straně!

2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).

3. Podle § 419 občanského zákoníku spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“).

4. Podle § 420 občanského zákoníku kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.


II. Kupní smlouva

1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 1810 a násl., § 2085 až 2127 a § 2158 a násl.) a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

2. Zboží umístěné na stránkách e-shopu je vždy skladem, ledaže je u zboží uvedeno textové upozornění. Objednávku  činí kupující zasláním v rámci e-shopu řádně vyplněné objednávky včetně vyslovení souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Prodávající automaticky potvrdí na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce, že objednávka mu byla doručena s uvedením souhrnu objednávky včetně cen.  Kupní smlouva vzniká doručením objednávky prodávajícímu. Kupní smlouvu tvoří obsah objednávky ve spojení s těmito obchodními podmínkami. Pokud je zboží v e-shopu dostupné "na dotaz“, nelze uzavřít kupní smlouvu bez předcházejícího potvrzení dostupnosti zboží.

3. Předpokladem uzavření kupní smlouvy je sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ.

4. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

5. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

6. Prodávající má možnost odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, že kupující nesplní svůj závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu vč. nákladů na dodání zboží, a dále v případě, že si kupující objednal zboží, jehož cena byla v e-shopu nevědomě chybně uvedena a byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží.


III. Specifikace zboží a cena zboží

1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.

2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.

3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.


IV. Platební podmínky

1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

a) Dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti (případně platební kartou) při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

b) Hotově (případně platební kartou) při osobním odběru.

c) On-line platební kartou - kupní cena bude uhrazena kupujícím bezhotovostní platbou prostřednictvím platební brány.

e) Rychlý bankovní převod - kupní cena je uhrazena bezhotovostní platbou prostřednictvím elektronického bankovnictví zvolené banky.


V. Dodací podmínky

1. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky: přepravní společnost PPL nebo DPD. Zboží nezasíláme mimo země EU.

2. Zboží bude kupujícímu odesláno nejpozději do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy nebo připsání platby na bankovní účet prodávajícího. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad. V případě vícepoložkové objednávky mohou být jednotlivé položky expedovány v několika zásilkách s tím, že poštovné nebude navyšováno.

3. Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných kusů (položek) a způsobu platby.

NÁKLADY NA POŠTOVNÉ A BALNÉ
Objednávka v hodnotě  0 - 2200 Kč  ..................... poštovné a balné 100 Kč
Objednávka nad 2201 Kč  ....................................... poštovné a balné ZDARMA
Dobírka + 49 Kč.

 V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím a jejího vrácení prodávajícímu si prodávající vyhrazuje právo navýšit konečnou cenu objednávky o další poštovné při opětovném zaslání zboží.

Uvedené náklady jsou platné pro dodání v rámci ČR. Dodání do zahraničí se řídí aktuálními tarify PPL/DHL či České pošty a jejich vyčíslení zašleme spolu s potvrzením objednávky.

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

4. Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

5. Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží. Podrobné informace vč. návodu na užívání zboží jsou kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy k dispozici v e-shopu, a jsou též jako tzv. příbalový leták v listinné podobě součástí balení zboží, které je doručováno kupujícímu na základě kupní smlouvy.


VI. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.

2. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.


VII. Nároky z vad zboží

1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

3. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do určeného servisního místa. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

5. Prodávající je povinen do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení (případně laboratorní testy). Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

6. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, na kterou je poskytnuta záruka, běží záruční doba na vyměněné zboží nebo vyměněnou část znovu. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o něm kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

7. U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.
U reklamace neoprávněné má na totéž nárok prodávající.


VIII. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

1. Ustanovení tohoto článku se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem.

2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží v nezbytné minimální výši, stejným způsobem, kterým je od něj přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5. Zboží  je třeba vrátit prodávajícímu (ne na dobírku) v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky otevření, použití  či poškození. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty předmětného zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku.

6. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7. V souladu s příslušným ustanovením NOZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy formulář ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek, který je dostupný níže, včetně vzorového poučení o právu odstoupit od smlouvy podle nař. vl. č. 363/2013 Sb..

8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit.


IX. Ochrana osobních údajů

1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího pro účely naplnění kupní smlouvy a pro výkon oprávněných zájmů prodávajícího (zejména za účelem přímého marketingu) a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo vznést námitky proti zpracování a shromažďování osobních údajů, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

4. K ochraně osobních údajů více na https://forlifemadaga.com/cz/privacy-notice.


X. Kontaktní údaje prodávajícího

Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v záhlaví těchto VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK.


XI. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů

1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) NOZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


XII. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však platné obchodní podmínky ve znění, ve kterém jsou zveřejněny v e-shopu v okamžik odeslání objednávky.

3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2014.

4. Přílohu těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

A) POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Právo odstoupit od kupní smlouvy 

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
Nemůžete odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňal (/a) a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.  

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.  

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat FOR LIFE spol. s r.o.,
Moravanská 191/85, 619 00 Brno, Česká republika, tel.: + 420 545 245 048 - 49, + 420 736 142 376,
e-mail: forlife@forlifemadaga.com
formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).
Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 
Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.  

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty
 (§ 1818 NOZ).  

2. Důsledky odstoupení od smlouvy  

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo   Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání   (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob   standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který ste použil(a) pro provedení   počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.  
Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.  

2.2  

a) Převzetí zboží  
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese:

FOR LIFE spol. s r.o., Moravanská 191/85, 619 00 Brno, Česká republika  
tel.: + 420 545 245 048 - 49, + 420 736 142 376  
e-mail: forlife@forlifemadaga.com  


Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.  

b) Náklady spojené s vrácením zboží  
Náklady spojené s vrácením zboží ponese kupující.  

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží  
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.B) VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy KE STAŽENÍ ZDE.

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

VZOR FORMULÁŘE:

   Oznámení o odstoupení od smlouvy

   Adresát : FOR LIFE spol. s r.o., Moravanská 191/85, 619 00 Brno, Česká republika
   IČO: 49977580, DIČ: CZ49977580
   Registrován u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14156

   tel.: + 420 545 245 048 - 49, + 420 736 142 376
   e-mail: forlife@forlifemadaga.com

   Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:   - Datum (datum objednání /datum obdržení)
   - Jméno a příjmení spotřebitele
   - Adresa, telefon, e-mail spotřebitele
   - Podpis spotřebitele (je-li formulář zasílán v listinné podobě)
   - Datum

  (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

/seznamapi/postdata
Oblíbené položky
Porovnání produktů